nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Lukácsháza község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019.(II.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-02-20 -tól
Lukácsháza község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019.(II.19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Lukácsháza község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet

A rendelet hatálya


1. §


(1) A rendelet hatálya Lukácsháza Község Önkormányzatának Képviselő-testületére és az Önkormányzat költségvetési intézményére terjed ki.

(2)   A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.II. Fejezet

Az önkormányzat 2019. évi költségvetése


2. §


A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 807 902 331 forintban állapítja meg.


3. §


(1)  Az önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi költségvetési bevételeit működési és felhalmozási, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(2)   Az önkormányzat és költségvetési szerve költségvetési kiadásait működési és felhalmozási cél, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

(3)   Az önkormányzat és költségvetési szerve (1) és (2) bekezdés szerinti 2019. évi bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállal feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 4. melléklet tartalmazza.


4. §


(1)   A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében 296 065 337 forint összegű tartalékot képez.

(2)   Működési célú  általános tartalék összege 295 065 337 forint. Az általános tartalék szolgál az évközi többletigények és az elmaradt bevételek pótlására. Az általános tartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.

(3)    A céltartalék összege 1 000 000 forint. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert elemi kár vagy más rendkívüli helyzet megoldása érdekében történő felhasználásra. Erről a polgármester a képviselő-testület soron következő ülésén részletesen beszámol.5. §


(1) Az önkormányzat és költségvetési szerve felhalmozási kiadásai összesen 176 809 358 forint.

A felhalmozási kiadásokból:

a) a felújítások előirányzata:               125 095 000 forint

b) a beruházások előirányzata:             51 714 358 forint

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerve felújítási és felhalmozási előirányzatait célonként a 5.  melléklet rögzíti.
6. §


Az Önkormányzat és költségvetési szerve létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.


7. §


(1)   Az Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs. Az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.(2)  Az Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadottjogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.


8. §


Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjének bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat projekthez történő hozzájárulásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.


9. §

A lakosságnak juttatott támogatásokat szociális rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 9. melléklete tartalmazza.


10. §


Az önkormányzat költségvetési hiányának külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi művelete nincs.III. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


11. §


 (1)    Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) - (5) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.


(2)     A polgármester a Magyar Államkincstár felé teljesítendő havi adatszolgáltatások megfelelő teljesítése érdekében a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre úgy, hogy az átcsoportosítás a rendeletben meghatározott feladat ellátását nem érinti.


(3)    A polgármester két költségvetési rendeletmódosítás közötti időben, halaszthatatlan ügyekben, saját hatáskörében az önkormányzat költségvetésében ugyanazon célra, legfeljebb egy alkalommal 1 000 000 forint  egyedi értékhatárig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre úgy, hogy az működési hiányt nem eredményezhet, és a csökkentéssel érintett feladat ellátását nem veszélyeztetheti.


(4)   Törvény, kormányrendelet, miniszteri rendelet, vagy a Kormány egyedi határozata alapján nyújtott költségvetési támogatás elnyerése érdekében a két Képviselő-testületi ülés közötti időszakban a (4) bekezdés szerinti eljárásrendben és értékhatárig a polgármester felhatalmazást kap átcsoportosításra és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 75. §-ában foglalt saját forrás rendelkezése állására vonatkozó nyilatkozatot benyújtásra abban az esetben, ha a Képviselő-testület hatáskörrel rendelkező szerve a pályázat benyújtását jóváhagyta.12. §


(1) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a könyvelési feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.


13. §


 Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet az önkormányzat értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.14. §


A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével kapcsolatban az előírt bevételeket beszedje és a szükséges kiadásokat teljesítse.


15. §


  1. A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (16) bekezdésébe és a 13. § (1) bekezdésébe foglalt értékhatár az önkormányzat illetékességi területén 25 000 000 forint.
  2. A Magyarország Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdés szerinti összeghatár 300 000 forint.

16. §


Készpénzben történő kiadást teljesíteni 200 000 forint felett a polgármesteri, 500 000 forint felett előzetes képviselő-testületi engedéllyel lehet.


17. §


Az önkormányzatnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2) e) pontja szerinti költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevétele és kiadása nincs.


18. §


(1) A Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselő változatlan illetménykiegészítésre jogosult 2019. évben, amelynek mértéke:

a) valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletményének 20 %-a,

b) valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletményének 20 %-a.


(2) A Képviselő-testület 2019. évre a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) köztisztviselői illetményalap                                     40.583 forint

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete                200.000 forint/év/fő
IV. Fejezet

Záró és egyéb rendelkezések


19. §


(1)  Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatályát veszti a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) hatályba lépésével.

Virág János

polgármester

dr. Vaskó János

jegyzőZáradék:

A rendelet 2019. február 19. napján kihirdetésre került.


                                                              dr. Vaskó János

                                                                                                                                                                           jegyző           Csatolmányok

Megnevezés méret
1.melléklet
15.07 KB
2.melléklet
16.77 KB
3.melléklet
16.84 KB
4.melléklet
15.77 KB
5.melléklet
12.27 KB
6.melléklet
16.17 KB
7.melléklet
10.7 KB
8.melléklet
16.84 KB
9.melléklet
9.62 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!