nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Lukácsháza község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019.(II.20.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-02-21 -tól
Lukácsháza község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019.(II.20.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Lukácsháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet célja


1. §


 (1) A rendelet megalkotásával a Képviselő-testület célja, hogy a helyi társadalom művelődési és kulturális igényeinek figyelembe vételével – a helyi hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján – egységes alapelvek szerint határozza meg az általa támogatott közművelődési tevékenységek körét, azok ellátásának módját és feltételeit, a szakmai és a finanszírozási alapelveket, továbbá hogy jogszabályi keretet teremtsen a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosításához, a település nemzeti hagyományainak ápolásához, a helyi társadalom kiemelkedő közösségei, személyiségei szerepének növeléséhez, a helyi értékek védelmének erősítéséhez, a helyi kulturális nyilvánosság és tájékoztatás fejlesztéséhez.


(2) A kulturális élethez kötődő további célok:

a) az információs társadalom felé haladás, a település sajátos kulturális értékei jellegzetességeinek megőrzése, ezen értékek kutatása és közkinccsé tétele, Helyi Értéktár Bizottság működtetése,

b) a település népességmegtartó kondícióinak megőrzése, illetve növelése,

c) a lakosság közösségi és képességfejlesztő erőinek, törekvéseinek szolgálata és támogatása,

d) a település kulturális arculatának kialakítása, a lakosság polgárosodásának elősegítése.


A rendelet hatálya


2.§ A rendelet hatálya:

a) az Önkormányzat által fenntartói jogkörébe tartozó közművelődési tevékenységet folytató intézményre,

b) a Kultv. 79. §-a alapján közművelődési megállapodást kötő társadalmi és civil szervezetekre, egyházakra, társulásokra, gazdálkodó szervezetekre,

c) az a) és b) pontban meghatározott szervezetek közművelődési szolgáltatásait igénybe vevők körére terjed ki.Az Önkormányzat közművelődési feladatai


3.§ (1) Az önkormányzat a településen kialakult művelődési hagyományokra, a település fejlesztésének koncepciójára, valamint az intézmények, civil szervezetek és a polgárok tevékenységére alapozva, a közművelődés sajátos eszközrendszerével biztosítja a vállalt feladatainak ellátását.


(2) Az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások köre:

a) a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása, ennek keretében:


aa) a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja, a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendeletben foglaltaknak megfelelő infrastrukturális feltételekkel,

ab) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt,


b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,

c) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,

d) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,

e) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint

f) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.


Az Önkormányzat közművelődési feladatellátásának szervezeti keretei


4. §


 1.  Az Önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátásáról az alábbi formákban és módon gondoskodik:
 1. az intézmény fenntartójaként működteti a közművelődési alapszolgáltatások teljes körét, törvényben meghatározott kötelező közművelődési feladatok ellátást, és a nyilvános könyvtári ellátást,
 2. jogszabály felhatalmazása alapján közművelődési megállapodást köthet.
 1. A Lukácsházi Közösségi Ház az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében:
 1. biztosítja

aa) a közművelődési intézmény elérhetőségét az igénybevevők számára,

ab) a különböző szakkörök, klubok, művészeti csoportok elhelyezését, szakmailag és technikailag is segíti tevékenységüket, illetve szorgalmazza a mindenkori igények figyelembevételével létrejöttüket,

ac) a településen kialakult formális és informális közösségek, civil szervezetekalkalmankénti elhelyezését,

 1. a közművelődési feladatellátás során együttműködésre törekszik helyi, regionális, országos és nemzetközi közművelődési, kulturális, tudományos művészeti szociális, egészségügyi és sportszervezetekkel, egyházakkal, turizmus és idegenforgalmi feladatot ellátó szervezetekkel, közreműködik a település testvérkapcsolatainak kialakításában,
 2. helyi kulturális rendezvényeket szervez, együttműködve az önkormányzattal és intézményeivel (esetenként kapcsolódva nemzeti megemlékezésekhez), különösen


ca) Nőnap,

cb) Március 15.,

cc) Borversenyek,

cd) Májusfa-állítás, kitáncolás,

ce) Gyermeknap,

cf) Falunap,

cg) Szüreti felvonulás,

ch) Idősek napja,

ci) Mindenki Karácsonya.


 1. a helyi amatőr művészeti közösségek tevékenységének felkarolása,
 2. a helyi politikai, társadalmi élet szereplőinek egyedi rendezvényeik, rendszeres programjaik megtartása érdekében helyiséget biztosít, (az önkormányzat és intézményei, valamint a településen működő civil szervezetek részére térítésmentesen),
 3. az igénybevevők részére kulturált szórakozási, illetve szabadidő eltöltési lehetőséget nyújt,
 4. köteles a folyamatos művelődési lehetőségek megfelelő propagandájáról gondoskodni,
 5. a feladatok színvonalas ellátása érdekében mindent megtesz azért, hogy a feladat ellátás állami, és egyéb pályázati, szponzorálási, illetve egyéb anyagi, vagy természetbeni támogatásokhoz jusson.


 1. A Lukácsházi Közösségi Ház vezetője minden év január 31-ig megküldi a Képviselő-testület részére éves munkatervét (benne a szolgáltatási tervet), amely az előző év értékelését és a tárgyév munkaprogramját tartalmazza. A testület 30 napon belül dönt a munkaterv elfogadásáról.A közművelődés finanszírozása


5. §


 1. Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások ellátását saját költségvetésből finanszírozza, melynek forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből származó állami hozzájárulás, a központi költségvetési forrásból pályázati úton elnyerhető érdekeltségnövelő támogatások ás az elkülönített állami pénzalapokból, valamint egyéb támogatóktól pályázati úton elnyerhető támogatások.
 2. Az Önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására fordítható támogatás összegét és címzettjeit az éves költségvetési rendeletben határozza meg.
 3. Az Önkormányzat a közművelődési feladatok ellátása érdekében benyújtott pályázatok önrészének részbeni vagy teljes átvállalásával is segítheti a közművelődési tevékenységek ellátását, valamint törekszik a részére nyitva álló pályázati lehetőségek igénybevételére.
 4. Az Önkormányzat a lehetőségeihez képest törekszik a közművelődési feladatot ellátó intézmény műszaki állapotának javítására, és a közművelődési feladatok színvonalas ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítására.
A kiemelkedő kulturális teljesítmények elismerése


6. §Az Önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a település kulturális, közművelődési, művészeti életében kiemelkedő eredményt elért személyek, közösségek tevékenységének elismerésére, és részükre az Önkormányzat által alapított kitüntetések és elismerések adományozásának rendjéről szóló rendelete alapján helyi elismeréseket, kitüntetéseket adományozhat.


Záró rendelkezések


7. § 1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 2. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Lukácsháza község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 4/2002. (I. 30.) önkormányzati rendelete.

              Virág János                                                            dr. Vaskó János

              polgármester                                                                  jegyzőZáradék:

A rendelet 2019. február 20. napján kihirdetésre került.


                                                              dr. Vaskó János

                                                                                                                                                                             jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!