2024. Július 16., kedd. Névnap: Valter

Óvoda projekt

A Nyugat-dunántúli Operatív Program „Nevelési intézmények fejlesztése” c. pályázat célja közoktatási intézmények szervezeti keretei között működő óvodai feladatellátási helyek férőhelybővítése és célirányos beruházásainak (infrastruktúra- és eszközfejlesztés) támogatása és annak fenntartása, a minőségi nevelés megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében. A halmozottan hátrányos helyzetű, hátrányos helyzetű gyermekek nevelését felvállaló nevelési intézmények férőhelybővítéseinek és fejlesztéseinek támogatásával a régión belüli társadalmi kohézió, az egyenlő esélyek és a korszerű nevelés feltételrendszerének megteremtése a régió hosszú távú versenyképességéhez járul hozzá.

A közoktatási intézmények kapacitásbővítésének célja a települések népességmegtartó képességének, a települések fiatal, képzett munkaerőt megtartó lehetőségeinek növelése, a helyi szükségletekre és településszerkezetre épülő közszolgáltatások racionális és költséghatékony működésének kialakítása.

Az infrastrukturális fejlesztéseket, melyek egészséges, motiváló környezetet teremtenek az óvodás korú gyermekek számára, az épület adottságaihoz mérten törekszik az optimális térhasználatra, térigény biztosítására, az egészséges és természet-közeli nevelés feltételeinek megteremtésére. Kiemelt szempont az infrastrukturális beruházás és az alkalmazott, vagy alkalmazni kívánt modern nevelési szempontok összhangjának biztosítása, az egyénre szabott nevelés, készség és képességfejlesztés feltételeinek megteremtése.

A támogatásával megvalósuló tevékenységek célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva csökkentse a nevelés-oktatás minőségében meglévő területi különbségeket, megteremtse az egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit, biztosítsa a minőségi neveléshez való – kirekesztés nélküli - hozzáférést, valamint a megújult tartalmi és módszertani programokhoz illeszkedő integrált, funkcionális intézmények kialakítását, a méltányos nevelési környezet alapkövetelményeinek figyelembe vételével. A felhívás célrendszere hozzájárul az EU 2020 stratégia megvalósítása érdekében vállalt azon cél teljesítéséhez, hogy a 18-24 éves népességen belül a korai iskolaelhagyók aránya 2020-ra 10 %-ra csökkenjen.

Az akadálymentes nevelési környezet megteremtésének célja, hogy megalapozza a pedagógiai és módszertani reformokat, a hátrányos, és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, illetve a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációját.

 

A projekt célja

  • a közoktatási reformfolyamatoknak megfelelő modern, racionálisan kialakított intézmény létrehozása, mely intézményi háttér elősegíti a megújult tartalmi és módszertani programok teljesülését.
  • a lukácsházi Gyöngyház Óvoda férőhelybővítése, felújítása egy olyan épületegyüttes kialakítása, mely korszerű, ésszerűen kialakított szervezeti egységként képes befogadni a bölcsődés és óvodás korú gyermekeket. A gyermekek számára egy modern, a magas színvonalú pedagógiai munka méltó nevelési körülményeit biztosítani tudó egységes óvoda-bölcsődei intézménnyé válik.
  • a gyermekek számára a magas színvonalú pedagógiai munka méltó nevelési körülményeit biztosítani tudó intézménnyé váljon

A fejlesztéssel

  • az intézmény korábbi széttagoltsága megszűnik, a csoportok egy épületben lesznek, megfelelő méretű helyiségben
  • az intézmény bővül 1 darab, minimum 20 fő befogadására alkalmas, új óvodai-bölcsődei csoportszobával, a hozzákapcsolódó új öltözővel, vizes blokkal, valamint fejlesztő szobával.
  • egyéni fejlesztő, foglalkoztató, tornaszoba készül, így a fejlesztő pedagógiai módszerek kibontakozhatnak.
  • az épület energetikailag korszerű és teljes körűen akadálymenetes lesz.
  • az eszközbeszerzés megteremti a pedagógiai módszerek tárgyi feltételét, háttér rendszerét.

 

A felújítások egy korszerű, alapvető felszereltségű óvodai környezet kialakításán túl, a foglalkoztató helyiségek kialakításával olyan hatékony intézményi hátteret teremtenek, melyekre megfelelő szinten lehet építeni a pedagógusok továbbképzését is.

 

A fenntartó Önkormányzatok, Lukácsháza és Gyöngyösfalu Községek Önkormányzatai az elnyert támogatáson túl jelentős saját erővel egészítették ki a beruházást. Az épületben készülő 300 adagos korszerű konyha a közoktatási intézményeket és a szociális étkeztetést látja el a jövőben.

 

Projekttábla

 Projekttábla

 Célcsoportok

 

A projekt elsődleges célcsoportja egyrészt az intézmény óvodás gyermekei, akik számára a korszerű nevelési környezet kialakítása a cél, másrészt az intézményben dolgozó óvodapedagógusok, hiszen az infrastrukturális fejlesztés pozitívan hat az óvodai nevelés további fejlődésére, az inkluzív pedagógia alkalmazására.

Az intézmény további dolgozói szintén érintettek, az ő munkahelyi feltételeik is javulnak.

Másodlagos célcsoport a gyermekek hozzátartozói, akik az intézménnyel közvetlen és közvetett kapcsolatban állnak, mert az épület és az eszközök fejlesztése biztosítja számukra gyermekük nevelési környezetének javulását, a korszerű pedagógusi módszerek alkalmazását, így növelve az elégedettséget és bizalmat az intézménnyel szemben.

Érintettek továbbá a fenntartó önkormányzatok, továbbá a környező települések önkormányzatai, melyek a felújítással és az energetikai korszerűsítéssel gazdaságosabban fenntartható és a lakosság számára vonzó közoktatási intézményhez jutnak, ami növeli a beíratottak arányát.

 

 Hírek

 

 2013.június 4.

„Minőségi óvodai nevelés megteremtése kapacitásbővítéssel Lukácsházán” című, NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0010 jelű pályázatát az Regionális Operatív Program Irányító Hatóság vezetője 120 000 000 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

 

 2013.július 3.

A Támogatási Szerződést a pályázó, Gyöngyösfalu Község Önkormányzata a MAG –Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt-vel megközötte.

 

 2013.december 16.

A jogszabályi háttér változását követve az intézmény fenntartója Lukácsháza Község Önkormányzata lett, így projektet Támogatási Szerződésmódosítással Lukácsháza Község Önkormányzata kedvezményezettként átvette.

 

 2014.március 20.

A „Építési vállalkozási szerződés alapján a Lukácsháza, Nagycsömötei u. 8. szám, 430/1. hrsz. alatti ingatlanon meglévő óvoda átalakításával, bővítésével 4 csoportos óvoda és 300 adagos konyha kialakításának építési és megvalósítási munkálatainak elvégzése a konyhatechnológiával együtt” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményesen lezajlott.

A nyertes ajánlattevővel, az építési beruházás kivitelezőjével, a Szárnyas Kft-vel a szerződés aláírására sor került. A munkaterület átadását követően az építési munkálatok a terveknek megfelelően megkezdődtek. A szerződés szerinti várható befejezés 2013. augusztus 21.

 

 2014.március 26.

Ünnepélyes Alapkő letételre került sor.

Projekt 2
 Projekt3

 

Képeinket Galériánkban tekinthetik meg.

 2014.április 23.

1152/2014. (III.20.) Korm. határozat és a 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelet értelmében a Támogató képviseletében eljáró Közreműködő Szervezet 2014. április 15-i hatállyal módosult, a feladatokat Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. látja el a továbbiakban.

 

 2014.április 26.

Elkészült az óvodaépület alapja, lábazata és aljzata. Képeinket Galériánkban tekinthetik meg.

 

 2014. május 6.

Az homlokzati és közfalak felhúzása megkezdődött. Képeinket Galériánkban tekinthetik meg.

 

 2014.június 5.

A elkészültek, a födém helyére került, a tető ácsolása zajlik. Képeinket Galériánkban tekinthetik meg.

 

 2014.július 16.

Az eszközök beszerzésére lefolytatott ajánlatkérés sikeres volt. A legkedvezőbb ajánlat a Szárnyas Kft-től érkezett, így a csoportszobák, öltözők, szaniter helyiségek, udvar felszereléséhez többek között bútorok, szőnyegek, rekeszes polcok, öltözőszekrények, tükrök, poharak, hulladékgyűjtők, textilek, fejlesztő játékok, eszközök, kerti bútorok, házikók és homokozók, kerékpártárolók, takarítókocsik kerülnek leszállításra a jövőben.

 

 2014.július 18.

A bővítmény homlokzati hőszigetelése készül, épületgépészeti és a villamossági szerelések, a szaniter helyiségek hidegburkolás munkálatai zajlanak

 

 2014.július 30.

Az épület külső és belső vakolása elkészült. Az épületgépészeti és a villamossági szerelések, helyiségek hidegburkolása befejező munkálatai zajlanak. Képeinket Galériánkban tekinthetik meg.

 

2014.augusztus 21.

Tájékoztató az szerződés teljesítéséről

 

A közbeszerzési eljárás tárgya:

Építési vállalkozási szerződés alapján a Lukácsháza, Nagycsömötei u. 8. szám, 430/1. hrsz. alatti ingatlanon meglévő óvoda átalakításával, bővítésével 4 csoportos óvoda és 300 adagos konyha kialakításának építési és megvalósítási munkálatainak elvégzése a konyhatechnológiával együtt

A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/43, Közzététel dátuma: 2014.04.11., Iktatószám: 6290/2014

A szerződő felek megnevezése, címe

Ajánlatkérő:                         Lukácsháza Község Önkormányzata

                                               9724 Lukácsháza, Szombathelyi út 2.

Nyertes ajánlattevő:             Szárnyas Kft.

                                               9739 Pusztacsó, Béke u. 37.

A teljesítés szerződésszerű volt-e:     igen

A szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja:   2014. augusztus 21.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja:                                   2014.

A kifizetett ellenszolgáltatás értéke:                                                 162 500 116 Ft

 

 

A sajtó a projektről

 

Sajtóközlemények:

S1 

 

Újságcikkek:

 S2S3

 

Vas Népe napilap, illetve Vas Népe Online - A jövő elkezdődött http://vaol.hu/gazdasag/a-jovo-elkezdodott-1612495

 

Nyugati Tükör régiós magazin - Lukácsháza Vállalkozásbarát falu- -2014 A beruházások éve

S4S5

 2014. szeptember 30.

ovi1

ovi2

ovi3

Projekttábla

Projektábla

 

 

 

Projektünk tervezett tevékenységei megvalósultak, a fizikai zárására került sor.

ovi5

 

Vas Népe Online - http://vaol.hu/koszeg/uj-fenntarthato-ovodat-konyhat-epitenek-1624785

ovi6

 

ovi7

Vas Népe Online - http://vaol.hu/koszeg/boldog-ovisok-1651115

ovi8

 

 Alpokalja Online

ovi9

ovi10

 

1) A programmal kapcsolatos információk:

 

NYDOP-5.3.1/B-12 - Nevelési intézmények fejlesztése

www.palyazat.gov.hu/doc/3821

2) A projekttel kapcsolatos információk:

Kapcsolattartó: Virág János polgármester, Lukácsháza Község Önkormányzata

Tel.: +36 94 / 568 063

e-mail: viragjanos@gpinet.hu

 

kapcsolódó galériák

további linkek


Eseménynaptár

Részletes naptár
HírekGaléria
developed by design2code
Együttműködő szervezetek