2023. Május 28., vasárnap. Névnap: Emil, Csanád

FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ ÉLELMISZER BOLT BÉRBEADÁSÁRA

2022.09.01.

FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ ÉLELMISZER BOLT BÉRBEADÁSÁRA

FELHÍVÁS

 

 ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ ÉLELMISZER BOLT BÉRBEADÁSÁRA

 LUKÁCSHÁZA, NAGYCSÖMÖTEI UTCA 24.

Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:

Lukácsháza Község Önkormányzata

9724 Lukácsháza, Szombathelyi út 2.

Pályázat célja, tárgya:

Lukácsháza Község Önkormányzata tulajdonát képező Lukácsháza, Nagycsömötei u. 24. szám (438/1 hrsz.) alatti ingatlanon található élelmiszer bolt ellenérték fejében történő bérbeadása egyfordulós pályázati úton.

Ajánlat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 14. (csütörtök) 10.00 óra

Ajánlat benyújtásának helye: Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal

                                                    9724 Lukácsháza, Szombathelyi út 2.

Benyújtás módja: személyesen vagy postai úton lezárt borítékban. A borítékra kérjük ráírni: „Ajánlat Élelmiszer bolt bérbevételére”

Ajánlati kötöttség időtartama: Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik és az eredményhirdetéstől számított 30 napig tart.

Pályázati biztosíték:

Az ajánlatkérő pályázati biztosítékot nem kér.

Bírálati szempontok:

-        szakmai tapasztalat

-        működtetés hosszabb idejű vállalásra

A bérelhető élelmiszer bolt adatai:

Alapterület: 104 m2 ebből 50 m2 eladótér és kiszolgáló pult, 54 m2 raktár és szociális helyiség

A mellékelt kimutatásban szerepel a bolthoz tartozó tárgyi eszközök listája is, amelyek benne vannak a bérleti díjban.

Műszaki állapota: megfelelő

A bérleti időtartam: a szerződéskötéstől számítva az ajánlattevő által ajánlott időtartam, de legalább 1 év határozott idő, legfeljebb 5 év határozott idő

Fix összegű díj: 50.000 Ft/hó (alanyi mentes)

 

-2-

Az eredményhirdetés helye és tervezett időpontja:

Az ajánlatok bontására a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal, 9724 Lukácsháza, Szombathelyi út 2., 2022. szeptember 14. (csütörtök) 10.00 órakor kerül sor.

Amennyiben az eljárás nyertese visszalép a szerződéstől úgy az ajánlatkérő a második összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő ajánlattevőt hirdeti ki nyertesnek.

A pályázatok elbírálására a Lukácsháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete jogosult. Az Önkormányzat fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

Érvénytelen az ajánlat, ha:

 • az ajánlatot a kiírásban meghatározott, illetve a szabályszerűen meghosszabbított határidő után nyújtották be,
 • az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban, jogszabályokban, valamint a jelen eljárási rendben foglaltaknak,
 • amely az ajánlati árat (díjat) nem egyértelműen határozza meg, vagy más ajánlatához valamely feltételhez köti

Egyéb információk, feltételek:

 • Bérbeadó a szerződéskötés feltételeként 2 havi bérleti díj összegének megfelelő óvadék (kaució) letételét írja elő, melyet legkésőbb a szerződéskötéskor kell letenni. A letett kaució kezelésére, felhasználása a vonatkozó jogszabályok irányadók.
 • A bérleti díjon felül a Bérlő viseli az ingatlan rezsi költségeit is. Bérbeadó a bérleti szerződésben kiköti, hogy Bérlő az ingatlan tárgyhavi közüzemi díjainak kiegyenlítéséről szóló bizonylatokat a következő hónap 15. napjáig az Önkormányzat hivatalában köteles bemutatni. Ezen kötelezettség a bérleti szerződés alkalmazásában lényeges feltételnek minősül, amelynek megszegése esetén Bérbeadó - a teljesítésre való 8 napos határidővel történő írásbeli felszólítása eredménytelensége esetén - a szerződést felmondja.
 • Az üzlethelyiségben végezhető minden olyan tevékenység, amely nem jár a környezet károsításával.
 • A szerződő felek megállapodhatnak abban, hogy a bérlő az ingatlanon belső átalakítási munkákat végezhet, amivel az ingatlan a tervezett tevékenység működtetésére alkalmassá válik. Külső átalakítás nem engedélyezett.
 • Amennyiben az ajánlattevő az ingatlan belső átalakítását tervezi, ajánlatával egyidejűleg köteles benyújtani az ingatlan tervezett felújításáról készített költségvetést. Bérbeadó az ajánlat elbírálásával egyidejűleg, egy fordulóban dönt a tervezett és a költségvetésben szereplő munkálatokhoz történő (részbeni vagy teljes) bérbeadói előzetes hozzájárulásról, illetve annak a bérleti díjba való beszámításának mértékéről, vagy összeghatáráról. Az átalakítást a bérlő a jóváhagyást követően saját költségére végzi. A bérbeadó által előzetesen jóváhagyott átalakítással kapcsolatos kiadások - a havi bérleti díj 50%-ának erejéig - beszámításra kerülnek, amennyiben a munkálatok tényleges elvégzését a Bérbeadó által felkért műszaki szakember leigazolja. A szerződés megszűnése esetén a Bérbeadó által előzetesen nem engedélyezett beruházások ellenértéke nem kerül megtérítésre, de ezek vonatkozásában a Bérlőt megilleti az állagsérelem nélküli elvitel joga.

 

 

-3-

 • A tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyek megszerzése, valamint annak teljes költsége a leendő bérlőt terheli.
 • Az élelmiszer boltban végzendő tevékenység csak jogerős és végrehajtható hatósági engedélyek, valamint telepengedély köteles tevékenység esetén telephely engedélyezését követően, illetve működési engedély vagy kereskedelmi bejelentés igazolása birtokában folytatható.
 • A szerződéskötés esetén a felek megállapodnak abban, hogy a bérleti szerződést bármelyik szerződő fél - 6 hónapos felmondási idő betartásával - a határozott idő lejárta előtt alapos indokkal jogosult felmondani.
 • A bérleti díj inflációkövető, mely a KSH által közzétett adatok alapján minden év március havában kerül meghatározásra.
 • Az ajánlatkérő a bérleti szerződést az eljárás nyertesével köti meg. Amennyiben az ajánlatkérő eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített ajánlatot tevőt is meghatározta, az eljárás nyertesének visszalépése esetén vele köt szerződést.
 • Az ajánlatok postai úton történő benyújtása esetén a postai küldemény elküldéséből származó valamennyi kockázat az ajánlattevőt terheli. A postai úton történő benyújtás esetén az ajánlatnak határidőre meg kell érkezni! a határidőn túl postán érkező pályázat érvénytelennek minősül.

Az ajánlattétel előtt az üzlethelyiség megtekinthető munkanapokon 8 órától 12 óráig az Önkormányzat hivatalának illetékes ügyintézőjével együtt. A megtekintési igényeket kérjük, legalább 1 munkanappal korábban jelezni szíveskedjenek.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a bérlő az ingatlanon belső átalakítási munkákat is kíván végezni, az ajánlatához költségvetést is köteles csatolni, amelynek elkészítése az ingatlan megtekintése nélkül csak az ajánlattevő kockázatára történhet.

Az ajánlatokat cégszerűen aláírva sérülésmentes, zárt borítékban/csomagban 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat) kell benyújtani a Bérbeadó székhelyén, az e felhívásban közölt címen, az ajánlatbeadásra vonatkozó határidőig. A példányok esetleges eltérése esetén az eredeti példányok esetleges eltérése esetén az eredeti példány számít mértékadónak.

A borítékra a következőt kell ráírni:

Pályázó neve, címe, valamint „Ajánlat élelmiszer bolt bérbevételére - Lukácsháza Község Önkormányzata, Lukácsháza, Nagycsömötei u. 24. szám.

A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhető:

Virág János polgármestertől személyesen, illetve a 06/30 384-8045 telefonszámon.

 

Lukácsháza, 2022. augusztus 30.

                                                                                                Virág János sk.

                                                                                                 polgármester

Kimutatás

Lukácsháza, Nagycsömötei u. 24. sz. alatt lévő bolt tárgyi eszközeiről

Megnevezés:

Darabszám:

 1. Csemege hűtőpult

1

 1. Tejhűtő

1

 1. Hűtő

2

 1. Fagyasztóláda

1

 1. Fagyasztóláda

1

 1. Árszorzós mérleg

1

 1. Árszorzós mérleg

1

 1. Szeletelő gép

1

 1. Klíma

1

 1. Biztonsági kamera rendszer Acer monitorral

1

 1. Üzlethelyiség polcrendszere

1

 1. Raktári polcok

1

Összesen:

13

 

Egyéb épülettartozékok:

Üzlethelyiségben:

 • Gázkonvektor
 • Mosogató

Raktárban:

 • Árfolyós vízmelegítő
 • 2 tálcás mosogató
 • 80 l-es villany boyler

Lukácsháza, 2022.  08. 30.

 

 

 

Eseménynaptár

Részletes naptár
HírekGaléria
developed by design2code
Együttműködő szervezetek