2022. Január 17., hétfő. Névnap: Antal, Antónia

Hirdetmény

2021.12.07.

Hirdetmény

                                                  VASMEGYEIKATASZTRÓFAVÉDELMIIGAZGATÓSÁG

 

Tárgy: M87 gyorsforgalmi út Szombathely- Kőszeg 12+193,01 - 21+445,30 km sz. közötti szakaszának (II. tervezési ütem) csapadékvíz elvezetését biztosító vízilétesítmények vízjogi létesítési engedélyezése

Ügyintéző:KovácsSándor

 

 

HIRDETMÉNY

 

 

AVas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon (atovábbiakban: Hatóság)aNIFNemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) megbízásából eljáró TURA-Terv MérnökirodaKft.(1145Budapest,Gyarmatút30.)kérelmére2021.október26.napjáneljárás indult az M87gyorsforgalmi útSzombathely-Kőszeg12+193,01- 21+445,30kmsz.közötti szakaszának (II. tervezési ütem) csapadékvíz elvezetését biztosító vízilétesítmények vízjogi létesítésiengedélyezésetárgyában,melyrőlavízgazdálkodásrólszóló1995.éviLVII.törvény 28/D. § (4) bekezdése értelmében az alábbi hirdetményt adom ki:

 

Az eljáró Hatóság megnevezése, elérhetőségei: Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság9700 Szombathely, Ady E. tér 1.

Telefon:+36-94-508-393,telefax:+36-94-513-437

Központi e-mail cím: vas.mki@katved.gov.huHonlap cím: http//vas.katasztrofavedelem.hu Ügyintéző: Kovács Sándor

Azügyiktatásiszáma:36800/5262/2021.ált.

Ügyfélfogadás:Szombathely,Vörösmartyu.2.

Ügyfélfogadásiidő:hétfő,szerda:9:00-12:00,14:00-16:00;péntek:9:00-12:00

 

Az adott ügyfajtára irányadó ügyintézési határidő: a kérelem megérkezését követő naptól számított 42 nap (a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 3. § (1) bekezdése)

 

Azügyintézésihatáridőbenemszámítbe:

a)   azeljárásfelfüggesztésénekés

b)     azügyfélmulasztásánakvagykésedelménekidőtartama(azáltalánosközigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény50. § (5) bekezdés a), b) pontja).

 

Akérelmezőügyfélneve:NIFNemzetiInfrastruktúraFejlesztőZrt.,1134Budapest,Váciút 45.

 

Azügyrövidismertetése:M87gyorsforgalmiútSzombathely-Kőszeg12+193,01- 21+445,30kmsz.közöttiszakaszának(II.tervezésiütem)csapadékvízelvezetésétbiztosító

Postacím:9700 Szombathely,AdyE. tér1.

Telefon:+36(94)508-393Fax:+36(94)513-437E-mail:vas.mki@katved.gov.hu

Hivatalikapuazonosító:502209995

Eseménynaptár

Részletes naptár
HírekGaléria
developed by design2code
Együttműködő szervezetek