2022. Január 20., csütörtök. Névnap: Fábián, Sebestyén

Pályázati felhívás: Ügyvezető igazgatói állás betöltésére

2021.09.07.

Pálázati felhívás: Ügyvezető igazgatói állás betöltésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Ügyvezető igazgatói állás

betöltésére

 

Lukácsháza Község Önkormányzata pályázatot hirdet ügyvezető igazgatói állás betöltésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbá a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) alapján és szerint:

 

Az önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló Gyöngyösmenti Nonprofit Kft. (továbbiakban: NKft.) (9724 Lukácsháza, Szombathelyi út 2.) ügyvezető igazgató munkakörének munkaviszony keretében történő betöltésére.

 

Az ügyvezető igazgató a munkáltatói jogkör gyakorlása mellett ellátja a gazdasági társaság ügyvezetését, amelybe beletartozik a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek törvény vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a társaság legfőbb szervének vagy más társasági szervnek a hatáskörébe, valamint ellátja a munkáltató által kiadott napi településüzemeltetési feladatokat.

 

Az ügyvezető igazgató feletti munkáltatói jogok:

 

Lukácsháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik az ügyvezető munkaviszonyának létesítésével, megszüntetésével, munkabérének, más személyi juttatásainak megállapításával és módosításával, munkájának értékelésével kapcsolatos, továbbá jogszabály vagy a társasági szerződés által meghatározott minden döntést, Lukácsháza község polgármestere gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat (pl. szabadság kiadása, utasítás)

 

A munkakör megnevezése: ügyvezető igazgató (az Mt. 208. §-a alapján)

 

A beosztás megnevezése: ügyvezető igazgató

 

A jogviszony időtartama: határozatlan időre szól, 3 hónap próbaidő kikötésével.

 

A munkaviszony kezdete: 2021. október 1.

 

Az ügyvezető igazgató feladatai különösen:

 

A gazdasági társasági formában működő NKft. teljes munkaidőben történő vezetése, képviselete. Ennek keretében, a jogszabályi előírások megtartásával és a gazdasági társaság alapító okiratában, valamint a szervezeti és működési szabályzatában (SzMSz) meghatározottak figyelembevételével irányítja, szervezi és ellenőrzi a vezetése alatt álló céget. Rendszeresen ellenőrzi, hogy a feladatok a jogszabályoknak, pénzügyi, egészségügyi és más szakmai előírásoknak megfelelően, határidőre és a cég érdekeinek megfelelően teljesüljenek.

 

Az NKft. munkavállalói feletti munkáltatói jogok gyakorlása mellett folyamatosan ellenőrzi a munkaszerződésekben foglaltak betartását. A feladatok és hatáskörök konkrétabban a munkaszerződésben kerülnek megfogalmazásra.

2

 

 

A munkakör részét képező, illetve a vezetői megbízással járó egyéb feladatok különösen:

 

-        a cég vezetése, szakmai és gazdasági működésének tervezése, szervezése, ellenőrzése,

 

-        a személyi és tárgyi feltételek biztosítása,

-        a szakmai és gazdasági területek irányítása,

-        a belső kontrollrendszer működtetése, éves beszámoló készítése

 

-        a nyújtott településüzemeltetési szolgáltatások folyamatos és biztonságos fenntartása, ellenőrzése,

-        a helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel való kapcsolattartás,

 

-        évente a tulajdonos önkormányzat tájékoztatása a cég gazdálkodásáról és szakmai tevékenységéről, szolgáltatásairól, az azokhoz rendelkezésre álló eszközökről, továbbá a társasági struktúrában tervezett vagy bekövetkező szervezeti és személyi változásokról,

-        a jogszabályban előírt közzétételi kötelezettségek folyamatos teljesítése,

-        az ügyiratkezelés irányítása és ellenőrzése,

 

-        a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2.§ (1) bekezdése szerinti adatok közzététele,

-        napi településüzemeltetési feladatok ellátása, amely nem akadályozhatja a fenti feladatok ellátását.

 

Munkabér: Az ügyvezető igazgató munkabérét a Képviselő-testület állapítja meg.

 

Pályázati feltételek:

 

Az NKft. vezetőjének a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat az Mt., illetve a NKft. társasági szerződése figyelembevételével

 

-        középfokú végzettség,

-        büntetlen előélet,

-        cselekvőképesség,

-        felhasználói szintű számítógépes ismeret,

-        a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség annak esedékességekor történő teljesítése (a pályázónak a munkaviszony létesítését követő 30 napon belül, illetve az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (3) bekezdés e) pontjának rendelkezései szerint vagyonnyilatkozatot kell tennie).

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

-        végzettséget igazoló okiratok hitelesített másolatai,

-        a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

-        másolat jogosítványról

-        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

-        hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

-        nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához,

-        nyilatkozat a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség vállalásáról,

 

3

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

-        önkormányzati településüzemeltetési területen szerzett gyakorlat, szakmai tapasztalat,

 

Elvárt kompetenciák:

-        felelősségteljes, önálló munkavégzés,

-        kiváló kommunikációs, szervező- és problémamegoldó készség,

-        megbízhatóság, szakmai elhivatottság.

 

A pályázat benyújtásának határideje:  2021. 09. 20.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye:

 

A pályázati felhívás – a Képviselő-testület határozatának felhatalmazása alapján megjelenik

-        a tulajdonos önkormányzat honlapján,

-        álláskeresési internetes oldalakon,

-        közösségi oldalakon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

 

 

 

Elektronikus úton a viragjanos9724@gmail.com e-mail címre történő megküldéssel.

 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet a fenti e-mail címen, vagy a +36303848045 telefonszámon.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

A Lukácsháza Község Önkormányzat Képviselő-testületi határozatának felhatalmazása alapján a pályázati eljárás lefolytatásáért felelős személy Lukácsháza Község Önkormányzat polgármestere.

 

A pályázatokat a tulajdonos önkormányzat képviselő-testülete véleményezi, majd dönt.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

 

A Képviselő-testület a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül dönt a munkaviszony (ügyvezető igazgatói megbízás) létesítéséről.

Eseménynaptár

Részletes naptár
HírekGaléria
developed by design2code
Együttműködő szervezetek